Mo chima Ioncev

Implementarea unor programe, cofinanţate din fonduri U.E., de prevenire şi combatere a unor boli transmisibile (P.P.C, Bluetongue, E.S.T, Salmonelozele la păsări, Influienţa Aviară, Rabia), precum şi supravegherea altor boli prevăzute în Programul strategic aprobat pentru acest an, solicită medicilor veterinari, indiferent de sectorul în care activează, o implicare profesională intensă cu eficienţă maximă.

Pentru realizarea obiectivelor stabilite, în anul 2015, conducerea D.S.V.S.A. Sibiu, în colaborare cu Colegiul Medicilor Veterinari şi alte organizaţii profesionale a stabilit un program concret, ca indici de performanţă, care cuprinde:

Implementarea acţiunilor administrative şi organizatorice funcţionale şi motivante, prin :

Monitorizarea permanentă a activităţii tuturor sectoarelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa lanţului alimentar;

Planificarea şi analiza operativă a întregii activităţi, delegarea cu responsabilitate şi autoritate pentru toţi coordonatorii de sectoare de specialitate;

Implementarea programelor de control oficial prin serviciile de profil;

Colaborarea permanentă cu alte autorităţi locale, asociaţii profesionale şi alte organizaţii civice, prin participarea la analize şi dezbateri organizate;

Comunicare şi colaborare cu Instituţia Prefectului, cu Consiliul Judeţean, cu alte autorităţi judeţene, D.A.J, I.P.J D.S.P, D.S, A.P.C, etc;

Colaborarea cu Colegiul Medicilor Veterinari, Asociaţia Medicilor Veterinari şi organizaţia sindicală, în vederea informării, consultării şi colaborării pentru o mai bună derulare a tuturor activităţilor ce ţin de managementul sanitar veterinar, al profesiei de medic veterinar;

Informarea patronatelor şi a asociaţilor profesionale din industria alimentară despre modificările legislative în domeniu sanitar-veterinar;

Menţinerea gradului de transparenţă la nivelul D.S.V.S.A şi Colegiul Medicilor Veterinari Sibiu prin publicarea pe saitul instituţiei a tuturor informaţilor specifice activităţii sanitare veterinare şi care constituie interes pentru persoanele interesate;

Asigurarea circuitului documentelor şi informaţiilor pe verticală şi orizontală care să asigure comunicarea şi schimbul de informaţii pe diferite niveluri de competenţă internă şi cu alte instituţii, operativ şi eficient;

Acţiuni cuantificate în măsuri şi sancţiuni aplicate în cazurile de neconformităţi identificate;

Coordonarea şi implementarea activităţilor în domeniul sănătăţii animalelor:

Monitorizarea implementării Programului de Supraveghere pentru realizarea acţiunilor sanitare veterinare aprobat pentru anul 2015 şi luarea măsurilor corrective;

Asigurarea bazei materiale pentru efectuarea acţiunilor sanitare veterinare programate, produse biologice, kituri, reactivi, dezinfectante, instrumentar şi ustensile;

Întărirea autorităţii şi a responsabilităţilor medicilor veterinari din cadrul unităţilor teritoriale ca verigă importantă de legătură pentru comunicare, informare, supraveghere şi exercitare a activităţii profesionale, între serviciile sanitare veterinare şi crescătorii de animale;

Instruirea personalului în vederea cunoaşterii legislaţiei specifice şi implementării corecte a acesteia;

Monitorizarea implementării O.U.G nr. 23 şi a Ordinului 40 / 2010, modificat cu Ordinmul 28 / 2011, privind activitatea de identificare şi inregistrare a animalelor, precum şi efectuarea corecţiilor ce se impuneau, pentru o mai bună gestionare a bazei de date;

Monitorizarea circulaţiei animalelor, a produselor şi subproduselor de origine animală, notificarea şi certificarea internă şi internaţională, în condiţiile legii;

Verificarea modului de implementarea a normelor de biosecuritate, protecţia şi bunăstarea animalelor crescute în exploataţii comerciale sau în gospodăriile populaţiei;

Monitorizarea şi controlul respectării legislaţiei privind medicamentele şi furajele medicamentate precum şi a circulaţiei acestora;

Monitorizarea focarelor de boală declarate, eliminarea operativă a animalelor bolnave, executarea dezinfecţiilor şi a altor acţiuni specifice în vederea stingerii focarelor respective;

Despăgubirea proprietarilor de animale şi păsări în vederea lichidării rapide a unor focare de boli transmisibile la animale şi păsări, inclusiv pentru cazurile de suspiciuni de boală, care implică tăierea sau uciderea acestora, cu respectarea H.G. 1214 / 2009.

Acţiuni în domeniul igienei şi siguranţei lanţului alimentar

Monitorizarea exploataţilor de animale, care furnizează materii prime pentru unităţile de procesare;

Evaluarea, obiectivelor de profil în vederea autorizării / înregistrării sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, la solicitarea operatorilor economici;

Implementarea legislaţiei comunitare privind clasificarea unităţilor de industrie alimentară în baza analizei de risc a obiectivelor identificate în conformitate cu activităţile lor specifice;

Monitorizarea implementării programului de management a calităţii produselor (HACCP) în unităţile în care funcţionarea acestui program este obligatorie, (verificarea cu profesionalism a respectării programului la unităţiile unde este implementat);

Controlul şi supravegherea activităţii unităţilor din domeniu alimentar, inclusiv a obiectivelor din zonele cu activitate turistică, a cantinelor care funcţionează în unităţile de învăţământ, în corelare cu legislaţia din domeniu;

Exigenţă pentru respectarea legislaţiei privind sacrificrea animalelor şi a comerţului cu animale vii şi produse alimentare în locuri neautorizate;

Verificarea calităţii, salubrităţii, a modului de păstrare şi comercializare a produselor alimentare;

Verificarea modului de producere şi distribuţie a alimentelor specifice care se solicită în perioada premergătoare Sărbătorilor Religioase.

Monitorizarea respectării programului de autocontrol prin afluirea de probe la laboratorul acreditat, pentru verificarea calităţii şi salubrităţii materrilor prime şi a produselor finite care se comercializează;.

Implicarea personalului de specialitate în promovarea produselor tradiţionale;

Gestionarea corectă a produselor şi a subproduselor care nu sunt destinate consumului uman;

Creşterea responsabilităţii medicilor veterinari, pentru implementarea strategiilor şi programelor prevăzutepentru acest an, impune o disciplină profesională operativă şi eficientă, o colaborare permanentă între personalul de conducere, şi organizaţiile profesionale, între conducerea instituţiei şi personalul din teritoriu, numai astfel putem să realizăm ceeia ce ne propunem în interesul populaţiei judeţului nostru. (Dr. Penţea Ioan Secretar Executiv al Colegiului Medicilor Veterinari din Judeţul Sibiu)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *